Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene Voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30076150 van Piazza Sports Kruisboog 4, 3994 AE Houten

1. Definities
a. Onder de activiteiten van Piazza Sports worden verstaan alle lessen, fitness, cardiofitness, zonnebank, sportmassage, sauna, Turks stoombad, kinderoppas en activiteiten buiten de sportsclub onder begeleiding van Piazza Sports (in binnen- en buitenland).
b. Een lid is een ieder die deze lidmaatschapsovereenkomst is aangegaan.

2. Lidmaatschapsovereenkomst
a. De ingevulde en door het lid ondertekende lidmaatschapsovereenkomst vormt met deze voorwaarden een onverbrekelijk geheel van de lidmaatschapsovereen­komst.
b. Deze lidmaatschapsovereenkomst is strikt persoonlijk en kan niet aan anderen worden overgedragen.

3. Contributies
a. Bij het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst is het lid verplicht de bijbe­horende kosten te voldoen.
b. De 1e betaling dient bij het aangaan van de lidmaatschapsovereenkomst contant of via pinbetaling te worden voldaan.
c. De maandelijkse betaling gaat, via automatische incasso, in op de eerste van de maand volgend op de maand van inschijving en is steeds op de eerste dag van de nieuwe maand bij vooruitbetaling verschuldigd (zie lidmaatschapsovereenkomst). Elk beroep op compensatie is uitgesloten tenzij schriftelijk anders is overeenge­komen.
d. Teruggave van de contributie is te allen tijde en onder alle omstandigheden uitge­sloten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
e. Bij niet-tijdige betaling van de contributie wordt een incassobureau ingeschakeld. Alle hieruit voortkomende kosten zijn voor rekening van het lid.
f. Piazza Sports behoudt zich het recht voor tarieven, reglementen alsmede lesindeling en/of openingstijden aan te passen.

4. Ledenpas
a. Elk lid ontvangt bij ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst en na het betalen van de geldende borg een ledenpas, waarmee toegang tot de club kan worden verkregen. De ledenpas is strikt persoonlijk. Zonder deze ledenpas kan de toegang worden ontzegd.
b. Bij inlevering van de ledenpas bij het beëindigen van de lidmaatschapsovereen­komst, krijgt de deelnemer de borg terugbetaald.
c. Bij verlies of beschadiging van de ledenpas wordt de borg gebruikt voor vervan­ging van de ledenpas en moet opnieuw borg betaald worden.

5. Inhalen lessen / onderbreken / wijzigen overeenkomstperiode
a. Elke lid heeft het recht de hierdoor verzuimde lessen of trainingen binnen 4 weken in te halen. Verzuimde lessen of trainingen worden door Piazza Sports niet terug­betaald.
b. Bij ziekte, blessure of andere medische ongeschiktheid (langer dan twee weken) kan een vrijstelling van betaling aan Piazza Sports worden verleend en/of kan een verzoek tot tijdelijk onderbreken van de lidmaatschapsovereenkomst worden aangevraagd. Dit verzoek dient vergezeld te gaan van een verklaring (of kopie afsprakenkaart) van behandelend arts of fysiotherapeut.

6. Beëindigen lidmaatschapsovereenkomst
a. Elk lid kan kiezen uit een overeenkomst van één maand, 3 maanden, 6 maanden of 12 maanden. Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van het einde van de overeenkomstduur, een en ander conform lid c. van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd, dan wordt de overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan ten allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand. Let wel; men betaald de eerst­volgende kalendermaand na opzegging, zoals in lid c., nog volledig als “laatste” maand.
b. Bij een opzegging als bedoeld in lid a. is Piazza Sports gerechtigd om de bijdragen over de verstreken lidmaatschapsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) contributies.
c. Beëindigen van de lidmaatschapsovereenkomst is slechts mogelijk middels het bij de club verkrijgbare afmeldingsformulier dat door het lid (of diens ouder/ verzor­ger) volledig dient te worden ingevuld en ingeleverd tezamen met de ledenpas.
d. Het lid dient bij beëindiging van het lidmaatschapsovereenkomst alle openstaande contributies contant of via pinbetaling te voldoen.
e. De lidmaatschapsovereenkomst is slechts geldig beëindigd wanneer Piazza Sports het afmeldingsformulier heeft ondertekend.
f. Elk lidmaatschapsovereenkomst kan door de deelnemer binnen 8 dagen na ondertekening van de lidmaatschapsovereenkomst zonder opzegtermijn worden beëindigd.

7. Aansprakelijkheid
a. Piazza Sports is niet aansprakelijk voor enig letsel en/ of schade van welke aard dan ook opgelopen tijdens of ten gevolge van één van de activiteiten van Piazza Sports. Verder is Piazza Sports niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal, schade, zowel direct als indirect, van of aan goederen van de leden.
b. Schade toegebracht aan enige roerende of onroerende zaken in eigendom toe-behorend aan Piazza Sports, is verhaalbaar op de schadeveroorzaker op grond van wettelijke aansprakelijkheid.

8. Bescherming persoonsgegevens
Zoals u wellicht hebt opgemerkt, vragen wij u om persoonsgegevens, waaronder gegevens over uw gezondheid, te verstrekken. Wij verzamelen deze gegevens uitsluitend uit veiligheidsoverwegingen en voor het opstellen van een voor u goed en passend (sport)advies. Wij kunnen u immers alleen van een (sport)advies en/of adequate begeleiding voorzien, indien wij van uw gezondheidstoestand en mogelijke beperkingen op de hoogte zijn. Uw gegevens betreffende uw gezondheid worden door Piazza Sports dan ook uitsluitend voor dit doel gebruikt. Piazza Sports zal uw persoonsgegevens zorgvuldig verwerken en zij zal de gegevens niet aan derden ver­strekken. De verzamelde gegevens worden ook niet langer bewaard dan noodzake­lijk is en worden op uw verzoek onverwijld uit onze bestanden verwijderd. Zonder uw uitdrukkelijke toestemming zal Piazza Sports uw persoonsgegevens niet verwerken. Dat betekent dat Piazza Sports geen gegevens van u zal verzamelen indien u daar geen toestemming voor hebt gegeven door onder op de voorzijde van dit formulier uw handtekening te plaatsen.


HUISREGELS
1. Deelnemen aan activiteiten van Piazza Sports zonder gebruik van een schone handdoek is om hygiënische redenen niet toegestaan.
2. Het is niet toegestaan de sportvloeren te betreden met schoenen die buiten gedragen zijn en sporten bij Piazza Sports is alléén toegestaan in correcte sport­kleding.
3. Het lid is verplicht de regels die opgesteld zijn ten aanzien van de activiteiten op te volgen (bijvoorbeeld bij sauna en Turks stoombad).
4. Het is het lid niet toegestaan om de aanwezige audiovisuele apparatuur alsmede luchtbehandelingsapparatuur zelf te bedienen.
5. Het lid kan tot maximaal 15 minuten voor sluitingstijd van de sportclub deelnemen aan activiteiten van Piazza Sports.
6. Het gebruik van stimulerende of verdovende middelen is strikt verboden. Bij constatering van gebruik volgt onmiddellijke beëindiging van de lidmaatschaps­overeenkomst en wordt de toegang tot de sportclub met onmiddellijke ingang ontzegd, zonder enig recht op terugbetaling of schadevergoeding uit welke hoofde dan ook.
7. Bij inschrijving is het verplicht om een foto te laten maken aan de balie (i.v.m legitimatie).

rev. februari 2018

Klik hier om de leveringsvoorwaarden van onze branche organisatie NL Actief te openen.

Goede voornemens

2019 De kans is groot dat je deze weken, net als de rest van Nederland, wat minder gezond eet. Probeer daarom vooral de regelma...

Lees meer

VES winteractie: win jij die wintersport naar Oostenrijk?

Witte pistes, knusse berghutten en gezellige muziek bij de après-ski. In december maak jij kans op één van...

Lees meer
Meer nieuws
  • Gratis Proefweek Fitness

    Gratis Proefweek Fitness

    Meld je aan voor de Gratis Proefweek Fitness bij Piazza Sports in Houten! Zodat je zelf ervaart dat fitness bij Piazza Sports bij jou past.

    Lees meer
Pascale de Groot

"'Bij Piazza Sports hangt een gezellige en gemoedelijke sfeer.'"

Pascale de Groot

"'Ik woon in Utrecht maar vind het zeker de moeite waard om drie keer per week naar Houten te rijden.'"

Laura Rosendaal